SINGLE QUEEN s.r.o.

Všeobecné podmínky

Podmínky užívání stanovují pravidla mezi provozovatelem služeb SINGLE QUEEN s.r.o. a uživatelem těchto služeb.

Společnost SINGLE QUEEN s.r.o. provozuje tyto weby:

https://www.kinotip2.cz/

https://www.fajntip.cz/

https://www.nespechej.cz/

https://www.trenujzdrave.cz

https://www.singlequeen.cz/

Službami se rozumí všechny služby webových stránek společnosti SINGLE QUEEN s.r.o. a jeho obchodních partnerů.

1. Všechny služby na webových stránkách společnosti SINGLE QUEEN s.r.o. jsou poskytovány zdarma. V případě, že jde o služby, které zdarma nejsou, uživatel je na ně nejprve upozorněn.

2. Používáním služeb webů společnosti SINGLE QUEEN s.r.o. se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na webových adresách společnosti SINGLE QUEEN s.r.o. Hlavním posláním webů společnosti je dodávat čtenářům obsah, který je baví a zajímá.

3. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

4. Provozovatel bude zasílat všem registrovaným uživatelům výše zmíněných webů informace v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služeb, dále pak min. 1x týdně e-mail o novinkách nabízených v rámci služeb provozovatele popř. o produktech třetích osob.

5. Zaškrtnutím tlačítka “Souhlasím s podmínkami” potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými na této stránce.

6. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

8. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb nese odpovědnost uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že Služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i tímto Smluvním ujednáním či oprávněnými zájmy Provozovatele.

9. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná Služba nabízí a o produktech třetích osob

10. Uživatel souhlasí s anonymním užitím statistických údajů Služby provozovatelem Služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz Služby.

11. V případě, že v rámci konkrétní služby uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.

12. Provozovatel výše zmíněných webů nenese žádnou odpovědnost za bezchybnost, škody způsobené používáním webů společnosti SINGLE QUEEN s.r.o. Přesto se snažíme naše webové stránky maximálně zabezpečit a využívat šifrované komunikace pro Vaše pohodlí a bezpečí.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.

14. Na následujících stránkách najdete, jakým způsobem je nutné postupovat, aby jste si odhlásil/a sledování reklamních cookie https://www.singlequeen.cz/cookies/

 

Poslední aktualizace provozních podmínek dne: 30. 3. 2023