SINGLE QUEEN s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností SINGLE QUEEN, s.r.o. (www.kinotip2.cz, www.fajntip.cz, www.nespechej.cz, www.singlequeen.cz), jakož i s některými dalšími případy zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto uživatelů a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím vašemu postavení vůči nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obchodní firma: SINGLE QUEEN, s.r.o.
IČ: 07952058
DIČ: CZ07952058
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C310433

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e mailem na adrese [email protected] nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU A VLASTNÍCH REKLAMNÍCH/OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

V případě zájmu návštěvníka našich webových stránek nebo odběratele některého z našich newsletterů a dalších reklamních sdělení zpracováváme za těmito účely na základě souhlasu vámi poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Reklamní sdělení, která vám zasíláme, se týkají vždy pouze našich vlastních služeb.

Pokud od vás souhlas se zpracováním získáváme v elektronické podobě, veškeré vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru a dalších reklamních či obchodních sdělení své údaje a následně své přání odebírat newsletter potvrdíte dle pokynů v e-mailu, který od nás obdržíte (tzv. double opt-in).

Přesto, že se přihásíte k nějakém konkrétnímu tematickému newsletteru, může se stát, že od nás obdržíte newsletter s jinou obsahovou skladbou. Snažíme se tuto situaci minimalizovat, ovšem každý newsletter se odvíjí od právě publikovaného obsahu, který je v danou chvíli na našem webu dostupný.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním oznámení o odvolání souhlasu nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

Pokud se stanete naším odběratelem můžeme využít kontakt na vás pro účely zasílání newsletteru, a to na základě tzv. oprávněného zájmu. V takovém případě není ze zákona vyžadován zvláštní souhlas. I v tomto případě máte samozřejmě možnost nám kdykoliv sdělit, že si již nadále žádné další zasílání reklamních sdělení nepřejete, a my se zasíláním nebudeme pokračovat.

Ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je však obchodním sdělením. Někdy s vámi potřebujeme komunikovat v souvislosti s poskytováním určitého typu služeb a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například žádost o aktualizaci vašich osobních údajů či upozornění na změnu obchodních podmínek).

Pro zasílání newsletterů využíváme společnost Ecomail.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ A DOTAZŮ

Jsme otevřeni vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou.

Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracováváme vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ V SOUTĚŽÍCH

Vaše údaje zpracováváme také v případě, že se zúčastníte některé z našich soutěží, a to v rozsahu vámi poskytnutých údajů, nejčastěji jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla a doručovací adresy a údajů uvedených v rámci soutěžního příspěvku. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely komunikace s vámi, zjištění vaší identifikace a výběru vítězů soutěže a předání cen. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě poskytnutého souhlasu uděleného v rámci soutěže a dále na základě oprávněného zájmu, kdy zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu soutěž zorganizovat (resp. se jí zúčastnit). Tyto údaje zpracováváme pouze po dobu nutnou k vyhodnocení soutěže a doručení cen, nevyplývá-li z právních předpisů delší doba pro jejich uchování.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše marketingové aktivity, používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat IP adresu připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Podrobnější informace o souborech cookies naleznete pod odkazem „Cookies“ v patičce každého našeho webu. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DALŠÍM STRANÁM

Naše společnost nepředává žádné vaše údaje jakýmkoliv dalším stranám, které nejsou zpracovatelem nebo společným správcem dat.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

V SINGLE QUEEN s.r.o. přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme veškeré nám známé moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám své údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

• právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně, na základě vaší žádosti, informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.

• právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět a my je neprodleně opravíme.

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

• právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud:
a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo
c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo
d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

• právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě.

• právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

• právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Ve věcech vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to e-mailem na adresu [email protected]. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 22. 4. 2022 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách. Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás z naší strany informovat o všech podstatných změnách.